The Chase

The Chase Painting. "Go faster! It is right behind us!"
Bức tranh đuổi bắt. "Đi nhanh hơn! Nó ở ngay phía sau chúng ta!"
Malowanie pościgu. "-Jedź szybciej! Jest tuż za nami!”